Kommuneplan forsiden

2.2.R6 Nørre Uttrup Fjordpark

Mål

Området skal fortsat udvikles som rekreativt område med bl.a. lystbådehavn. Udviklingen af området har det hovedsigte at skabe en egentlig fjordpark og derved tættere relationer mellem fjord og by. Det er også et mål at sikre områdets natur- og landskabsmæssige kvaliteter.


Områdets søer, der har stor rekreativ værdi, er opstået ved lergravning til forsyning af det tidligere teglværk.
Anvendelse

Det er hensigten, at der i tilknytning til anvendelsen til fritidsformål - primært lystbådehavnen - skal kunne etableres mindre kioskfaciliteter, klub-/mødelokaler, restaurationsvirksomhed mv. Endvidere kan der indrettes grejskure og værksteder til brug ved reparation og vedligeholdelse af både.

Oplagsvirksomhed kan kun være deponering af overskudsjord fra bygge- og anlægsarbejder. Deponering af overskudsjord skal have til formål at bygge støjvolde mod motorvej eller at regulere dybder/udformning af søer (tidligere råstofgrave).


Sundby-Hvorup Lystbådehavn.
Miljø

Området er støjbelastet fra motorvejen.

Trafik - Veje og stier

Området er et vigtigt forbindelsesled set i forhold til at sikre en sammenhængende rekreativ stiforbindelse langs hele fjordkysten.

Anvendelse
Restaurant
Fritidsformål
Rekreative formål
Oplagsvirksomhed o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 10
Højde: Max. 8,5 m og max. kote 10 for jorddepoter.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Beskyttet natur (§3)
Arkitektur - Byrum og landskab
Landskabet skal fremstå som åben fjordeng. Der kan dog etableres støjvolde mod motorvejen.
Bebyggelse og anlæg skal indpasses og udformes med respekt for beliggenheden ved fjorden.
Beplantningsbælte langs motorvejen og erhvervsarealerne mod syd.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Landzone og byzone