Kommuneplan forsiden

2.2.O1 Nørre Uttrup Kirke m.m.

Mål

Området, der bl.a. rummer Nr. Uttrup Kirke og Sandagerskolen, skal fortsat anvendes til forskellige almennyttige formål. I den fremtidige udvikling af området lægges vægt på at bevare områdets åbne karakter og det naturmæssige præg. Især det åbne kig til kirken fra Hjørringvej skal sikres.


Nr. Uttrup Kirke

Den nordlige del af området set fra Studievej.
Byggemuligheder

Det grønne areal mellem Amalienborgvej og Hjørringvej er med til at sikre et fint indblik til Nørre Uttrup Kirke fra Hjørringvej. Derfor ønskes arealet friholdt for bebyggelse.

Miljø

Området er støjbelastet fra Hjørringvej, Vangen og den militære øvelsesplads og skydebane mod nord.

Arkitektur - Byrum og landskab

Hensigten er, at området i overvejende grad skal fremtræde med en åben karakter suppleret med fritstående træer og grupper af beplantning. Områdets naturpræg ønskes så vidt muligt sikres.

For at sikre naturpræget kan bebyggelse, anlæg, byudstyr o.l. fx udføres i naturfarver og rustikke naturmaterialer.

Trafik - Veje og stier

Området indgår i Lindholmforbindelsen, som skaber rekreative stiforbindelser fra kyst til kyst over blandt andet Lindholm Høje.

Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m, dog 15 m for kirketårn og idrætshaller.
Arealet mellem Amalienborgvej og Hjørringvej må ikke bebygges.
Mellem kirken og Sandagerskolen kun mindre bygninger og anlæg til fritidsformål.
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå åbent og grønt.
Bebyggelse og anlæg skal indpasses med respekt for udsigtskvaliteter.
Kirkens betydning som landemærke må ikke sløres af ny bebyggelse.
Bebyggelse mellem Sandagerskolen og kirken skal i udtryk underordne sig kirken.
Afskærmende beplantningsbælte mod omkringliggende boligområder.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Areal til busholdepladser skal sikres.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone