Kommuneplan forsiden

2.2.D4 Hjørringvej nord

Mål

Området, der tidligere var en del af Nørre Uttrup Center, ændres nu til et blandet bolig- og erhvervsområde. Den fremtidige planlægning af området skal dog sikre, at det både visuelt og funktionelt fremtræder i tæt sammenhæng med centerområdet. Der lægges vægt på, at områdets bymæssige karakter forstærkes.


Området ligger ud mod Hjørringvej, lige nord for centerområdet.

Områdets bebyggelse set fra Krusemyntevej.
Miljø

Området er støjbelastet fra Hjørringvej.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der er behov for en forbedring af bymiljøet langs Hjørringvej og for at skabe en bedre fysisk sammenhæng på tværs af vejarealer i hele området omkring Nr. Uttrup center.

Langs Hjørringvej er der bevaringsværdige levn fra den oprindelige landevejsbebyggelse. Hensigten er at bevare denne bystrukturelle reference tilbage i historien. Samtidig er kontrasten mellem gammelt og og nyt med til at give området dynamik.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din Facade - byens ansigt".

Der er også udarbejdet en vejledning om brug af gågader, torve, pladser og fortove. Her kan der blandt andet hentes inspiration og vejledning om udendørs udstilling. Se "Gader og pladser - til glæde for alle".

Anvendelse
Boliger
(åben-lav/etage)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg***
Trykkerier
Kulturelle formål
Fritidsformål
Rekreative formål
Engroshandel o.l.
Transport o.l. (kun biludlejning)
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
*** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25 for åben-lav bebyggelse og max. 40 for øvrig bebyggelse.
Etager: Max. 2½
Højde: Max. 11,5 m
Byggelinie: Facade max. 5 m fra gadelinie langs Hjørringvej.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal udformes med respekt for den historiske byggestil og den synlige beliggenhed.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning og udendørs udstilling.
Hegn i skel kun som levende hegn.
P-pladser og opholdsarealer skal fremstå grønne.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se  retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone