Kommuneplan forsiden

2.2.H8 Høvej Nord

Mål

At udvikle ét sammenhængende erhvervsområde med forskellige typer erhverv - overvejende let industri og håndværk.

Der lægges vægt på, at området skal være attraktivt for virksomheder, der ønsker en synlig beliggenhed tæt ved motorvejsnettet. Der lægges også vægt på, at området får et grønt præg.


Dele af området ligger i dag øde hen med faldefærdige bygninger o.l.

Området har også naturmæssige kvaliteter.
Miljø

Området er støjbelastet fra motorvejene, Gammel Høvej og Hjørringvej.

Arkitektur - Byrum og landskab

Beplantningsbæltet langs motorvejene har til formål at afskærme vejene. Langs Hjørringvej og Gammel Høvej/Bøgildsmindevej er den afskærmende funktion knap så vigtig - her kan beplantningsbæltet gives karakter af græsarealer med lave buske og opstammede træer.

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukkere erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt".

Trafik - Veje og stier

Af trafiksikkerhedsmæssige hensyn er det hensigten er at undgå udkørsler langs Hjørringvej. Området ønskes fremover fortrinsvist vejbetjent gennem etablering af en ny fordelingsvej fra Gammel Høvej.

23-11-2009
Anvendelse
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Kontorer
Benzinsalg***
Trykkerier
Fritidsformål
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 15.000 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.4
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
*** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Etager: Max. 2½
Højde: Max. 11 m
Miljø
Miljøklasse 1-5, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal indpasses/udformes med respekt for naturkvaliteter og den synlige beliggenhed.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning og udendørs udstilling.
Udendørs oplag kun på bagarealer eller tæt hegnede arealer
Hegn i skel og mod opholdsarealer kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn.
Interne veje, forarealer, opholdsarealer og P-pladser skal fremstå grønne.
Beplantningsbælte mod motorvejen, Gammel Høvej/Bøgildsmindevej, Høvejen og Hjørringvej.
Trafik - Veje og stier
Vejbetjenes fra fordelingsvej fra Gammel Høvej.
Vejadgange fra Hjørringvej skal søges nedlagt.
Stiforbindelse skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
En lokalplan skal overføre landzoneareal til byzone.