Kommuneplan forsiden

2.2.B3 Rosenvænget m.m.

Mål

Området skal fortsat være boligområde med fritliggende huse. Områdets placering tæt ved Nørre Uttrup Center gør det naturligt, at åbne op for nye anvendelsesmuligheder relateret til centeret eller boligområdet i sig selv. I den fremtidige planlægning lægges der vægt på muligheden for at indpasse service, "lette" erhvervsfunktioner mv.


Rosenvænget set med retning mod vest.
Byggemuligheder

Områdets bebyggelsesstruktur er karakteriseret ved fritliggende huse placeret tæt på gaden og med små forhaver. Denne struktur skaber homogene og visuelt velfungerende gaderum. Byggelinien har til formål at fastholde dette karaktertræk.

Arkitektur - Byrum og landskab

Terrænet i området falder i østlig retning mod fjorden. Den vestligste del af områdets bygninger har kig til fjorden, hvilket der skal tages hensyn til ved indpasning af ny bebyggelse.

22-09-2003
Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Klinikker
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Byggelinie: Facade max. 5 meter fra gadelinie.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3.
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal indpasses med respekt for terræn og udsigtskvaliteter.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.3.2.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone