Kommuneplan forsiden

2.2.D3 Øster Strandvej

Mål

Området skal fortsætte som blandet bolig- og erhvervsområde. Det er et mål at bevare områdets villakarakter og forstærke de grønne træk.


Området ligner en ganske almindelig villavej. Dette udtryk skal sikres fremover.
Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Klinikker
Kontorer
Service
Trykkerier
Værksteder o.l.
Mindre industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Erhverv kun i tilknytning til bolig.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Byggelinie: Facade max. 5 m fra gadelinie
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Kig til fjorden skal sikres.
Udendørs oplag kun på bagarealer eller tæt hegnede arealer.
Hegn i skel og mod veje kun som levende hegn.
Markant beplantning skal bevares.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone