Kommuneplan forsiden

2.2.H7 Sundsholmen

Mål

Området skal fortsat være et velfungerende erhvervsområde med en attraktiv placering ved det overordnede vejnet og en synlig placering fra motorvejen. I forbindelse med udviklingen af området lægges der især vægt på at forskønne området, så det i højere grad lever op til sin fjordnære placering.De store voluminer og befæstede arealer tegner det meste af byprofilen på Sundsholmen.
Byggemuligheder

Hensigten er at begrænse bygninger med store voluminer af hensyn til områdets samlede bygningsmæssige udtryk.

Miljø

Området er støjbelastet fra motorvejen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Det er hensigten at områdets attraktive beliggenhed ved fjorden skal afspejles i den fremtidige planlægning. Fx ved at ny bebyggelse langs fjordkysten i formsprog refererer til den fjordnære beliggenhed - eller ved at der indrettes opholdsarealer med direkte adgang til det rekreative forløb langs fjorden.

Arealer langs fjorden skal også betragtes som forarealer. Det er således hensigten, at åbne arealer mod fjorden skal fremstå grønne, at evt. oplag indhegnes og at evt. hegning mod det rekreative areal langs fjorden er med levende hegn.

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukkere erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt".


En del af områdets erhvervsbygninger og -arealer trænger til forskønnelse.
Anvendelse
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Benzinsalg***
Trykkerier
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 15.000 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.4
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
*** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Etager: Max. 4
Højde: Max. 15 m
Rumfang: Max. 3 m³ pr. m²
Miljø
Miljøklasse 3-5, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal indpasses/udformes med respekt for udsigtskvaliteter og den synlige beliggenhed langs motorvej og fjord.
En lokalplan skal fastlægge retningsliner for skiltning og udendørs udstilling.
Udendørs oplag kun på bagarealer eller på tæt hegnede arealer.
Hegn mod veje, stier og opholdsarealer kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn.
Interne veje, forarealer, opholdsarealer og p-pladser skal fremstå grønne.
Allébeplantning langs Sundsholmen
Afskærmende beplantning mod motorvejen og boligerne langs Østre Strandvej.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone