Kommuneplan forsiden

2.2.B4 Jørgen Berthel­sens Vej

Mål

Området er fuldt udbygget med 2-etages boliger og skal fortsat være boligområde. I den fremtidige udvikling af området lægges der vægt på, at forbedre områdets "ansigt" mod Forbindelsesvejen og give friarealerne et visuelt løft.


Østvendt facade med udsigt til fjorden.
Miljø

Området er støjbelastet fra Forbindelsesvejen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Parkering og garager giver området en lukket og bastant karakter mod Forbindelsesvejen. I fremtiden er det hensigten at skabe p-faciliteter, som fremtræder grønne og/eller udgør en visuelt harmonisk del af områdets bebyggelse.

Anvendelse
Boliger (etage)
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Etager: Max. 2½
Højde: Max. 10,5 m
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3.
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Udsigtskiler mod fjorden skal sikres.
P-pladser skal fremstå grønne.
Bebyggelse skal udformes med respekt for den synlige beliggenhed.
En lokalplan skal fastlægge principper for disponering af varierede opholdsarealer.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone