Kommuneplan forsiden

2.2.R1 Kystvejen

Mål

Området skal fortsat fungere som rekreativt området med hovedvægt på at sikre en sammenhængende, rekreativ stiforbindelse langs hele fjordkysten.


En vigtig rekreativ forbindelse
Miljø

Området er belastet med støj fra motorvejen.


Udsigten mod Rørdal er dramatisk.
22-09-2003
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Beskyttet natur (§3)
Arkitektur - Byrum og landskab
Landskabet skal fremstå som åben fjordeng.
Beplantningsbælte mod kystvejen.
Bebyggelse udformes med respekt for den fjordnære beliggenhed.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Zoneforhold
Landzone