Kommuneplan forsiden

2.2.H6 Teglværket

Mål

Det tidligere teglværk er nu afviklet og området er frigjort til andet formål. Målet er at det skal anvendes til "lette" erhvervsformål, der har gavn af den synlige beliggenhed og til fremtidssikring af Nr. Uttrups serviceforsyning. På den måde kan området på en naturlig måde sammenbinde de mere "miljøtunge" erhvervsområder mod nord og de centerrelaterede funktioner mod syd. I udviklingen af området stilles der høje krav - både til det fysiske (støj, luftudledninger mv.) og det visuelle miljø.


Det tidligere teglværk på Hjørringvej.
Byggemuligheder

Byggelinjen langs Hjørringvej er fastlagt med henblik på at skabe et mere veldefineret gaderum. Ny bebyggelse kan både placeres med facade langs Hjørringvej eller som "stænger" vinkelret på vejen.

Miljø

Området er støjbelastet fra motorvejen og Hjørringvej.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukkere erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt".

Anvendelse
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel/Restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg***
Trykkerier
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 15.000 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.4
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
*** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Byggelinie: Bebyggelse langs Hjørringvej max. 10 m fra gadelinie
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal udformes med respekt for den synlige beliggenhed.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning og udendørs udstilling.
Udendørs oplag kun på bagarealer eller tæt hegnede arealer.
Hegn i skel og opholdsarealer kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn
Interne veje, forarealer, opholdsarealer og P-pladser skal fremstå grønne.
Beplantningsbælte mod motorvejen
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
En lokalplan skal overføre landzoneareal til byzone.