Kommuneplan forsiden

2.2.I2 Sundsholmen Industri

Mål

Området skal fortsat anvendes til erhvervsformål, primært for større og mere "miljøtunge" enheder. I den fremtidige udvikling af området lægges først og fremmest vægt på at forbedre områdets visuelle udtryk mod fjorden, de rekreative arealer og erhvervsområdet Sundsholmen.


Industribygninger i området.
Byggemuligheder

Det er hensigten at begrænse bygninger med store voluminer af hensyn til områdets samlede bygningsmæssige udtryk.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt".

Anvendelse
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomheder o.l.
Værksteder o.l.
Større industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Etager: Max. 4
Højde: Max. 15 m
Rumfang: Max. 3 m³ pr. m²
Miljø
Miljøklasse 4-6, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal indpasses/udformes med respekt for udsigtskvaliteter og den synlige beliggenhed ved fjorden.
Udendørs oplag kun på bagarealer eller tæt hegnede arealer.
Hegn mod veje, stier og opholdsarealer kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn.
Forarealer, opholdsarealer og p-pladser skal fremstå grønne.
Afskærmende beplantning langs områdets grænser.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone