Kommuneplan forsiden

2.2.H5 Østre Fælledvej

Mål

Områdets synlighed fra både Hjørringvej og motorvejen gør det attraktivt for erhvervsvirksomheder. For bebyggelsen langs Hjørringvej lægges stor vægt på høj arkitektonisk kvalitet og grønne friarealer. Skiltning, udendørs udstillinger, oplag, parkering mv. skal udformes og indrettes på en indbydende måde.

Langs motorvejen skal etableres beplantningsbælte og langs Hjørringvej allébeplantning.


Østre Fælledvej

Området er meget synligt fra motorvejen.
Miljø

Støj: 

  • Trafik: Støj fra Nordjyske Motorvej og Hjørringvej.
23-11-2009
Anvendelse
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper *
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Dyreklinikker mv.
Kontorer
Service
Benzinsalg***
Trykkerier
Fritidsanlæg ¤
Undervisning ¤
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Grundvandsbeskyttelse
* Bruttoetageareal: Max. 15.000 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.4
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
*** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
¤ Kun Fritidsanlæg og Undervisning, som med fordel kan placeres i et erhvervsområde (eks. værkstedsaktiviteter eller teknisk skole).
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50.
Etager: Max. 2.
Bygningshøjde: Max. 8,50 m.
Miljø
Miljøklasse 1-4, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Kystnærhedszonen
Ingen grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bevaringsværdige bygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Kun vejadgang fra Østre Fælledvej.
Stiforbindelser skal sikres, som vist i princippet på illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Ingen vindmøller.