Kommuneplan forsiden

2.2.B5 Anemonevej m.m.

Mål

Området skal fortsat primært anvendes som boligområde. I den fremtidige udvikling af området gives dog mulighed for at variere anvendelsen, for på den måde at gøre bymiljøet mere levende. Der lægges også vægt på at sikre rekreative og landskabelige kvaliteter.


Gyvelvej

Fra Blomsterskrænten er der en storslået udsigt over Solsideparken.
Miljø

Området grænser op til bl.a. Jørgen Berthelsens Vej og Forbindelsesvejen og berøres af støjen herfra.

Arkitektur - Byrum og landskab

I områdets nordøstlige del er der en gruppe boligforeningshuse, der pga. den helstøbte bebyggelsesstruktur fremtræder som en særlig homogen enhed.

Renovering af boligforeningshuse på Astersvej.

Udsigt til fjorden fra Bregnevej. En stor del af områdets bebyggelse ligger attraktivt med udsigt over fjorden og/eller Solsideparken.
23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Enkeltstående butikker
Klinikker
Service
Kulturelle formål
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Areal til kildeplads for vandindvinding skal sikres.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3.
Der kan ikke etableres grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelsesstrukturen omkring Åkandevej, Astersvej og den nordlige del af Anemonevej skal bevares.
Bebyggelse skal indpasses med respekt for terræn og udsigtskvaliteter.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone