Kommuneplan forsiden

2.2.H4 Amalienborg­vej

Mål

Området skal fortsat anvendes i erhvervsmæssigt øjemed. Områdets placering i første parket langs Hjørringvej gør det til et attraktivt område for virksomheder, som ønsker en synlig beliggenhed. Derfor stilles der også særlige krav til bl.a. bebyggelsens og friarealernes udseende. Endelig er det et mål at give området en mere bymæssig karakter ud mod Hjørringvej.


Allébeplantningen langs Amalienborgvej skaber et fint intimt gaderum.

Området set fra Hjørringvej.
Miljø

Området er støjbelastet fra Hjørringvej.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukkere erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt".

23-11-2009
Anvendelse
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Kontorer
Trykkerier
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 5.000 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.4
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50.
Bebygget areal: Max. 40 %
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Rumfang: Max. 2 m³ pr. m² grundareal.
Byggelinie: Bebyggelse max. 10 m fra gadelinie langs Hjørringvej.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal udformes med respekt for den synlige beliggenhed.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning og udendørs udstilling.
Udendørs oplag kun på bagarealer eller tæt hegnede arealer.
Hegn i skel og mod opholdsarealer kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn
Forarealer, opholdsarealer og p-pladser skal fremstå grønne.
Allébeplantning langs Amalienborgvej.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang kun fra Amalienborgvej.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone