Kommuneplan forsiden

2.2.R4 Lunden

Mål

Målet er en fortsat anvendelse som rekreativt område for de omkringliggende boliger og institutioner. På sigt skal kolonihaveområdet "Lunden" afvikles, idet det er udpeget som et "ikke-varigt" kolonihaveområde.


Området set fra Gl. Kongevej.
Miljø

Området er støjbelastet fra motorvejen.

Trafik - Veje og stier

Området er berørt af en arealreservation til en 3. Limfjordsforbindelse (paralleltunnel). Det indgår i Solsideforbindelsen, der blandt andet rummer rekreative stiforbindelser fra kyst til kyst gennem Solsideparken, Lindholm Kridtgrav mv.

11-12-2017
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå grønt.
Afskærmende beplantningsbælter mod motorvejsnettet.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Vejreservation, se illustrationsplan
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone