Kommuneplan forsiden

2.2.D2 Hjørringvej syd

Mål

Området skal fortsat være et blandet bolig- og erhvervsområde. I den fremtidige planlægning lægges vægt på at området både visuelt og funktionelt fremtræder i tæt sammenhæng med Nørre Uttrup center. Samtidig er det målet at området skal markere en overgang mellem Nørre Uttrups grønne afgrænsning mod syd og det meget bymæssige center mod nord.


Området set fra Nr. Uttrup center.
Byggemuligheder
Ejendomsnr.
Adresse
Max. bb%
11966-3
11980-9
Hjørringvej 37a-b, 39a-b
Hjørringvej 49
40%
52%
Ejendomme undtaget fra de generelle bebyggelsesprocenter.
Miljø

Området støjbelastes fra Hjørringvej.

Arkitektur - Byrum og landskab

Langs Hjørringvej er der bevaringsværdige levn fra den oprindelige landevejsbebyggelse. Hensigten er at bevare denne bystrukturelle reference tilbage i historien. Samtidig er kontrasten mellem det gamle og fx de nyere etageboligbebyggelser med til at give området dynamik.

Området har karakter af en overgangszone mellem Nørre Uttrup Center og den grønne kant, som man oplever, når man bevæger sig ind i bydelen fra syd. Mod syd kan det grønne med fordel trækkes med ind som beplantning langs vejen - mens der lægges vægt på, at den nordlige del af området primært refererer til bymæssigheden i centeret.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning også i forhold til andre områder. Se "Din Facade - byens ansigt".

Der er også udarbejdet en vejledning om brug af gågader, torve, pladser og fortove. Her kan der blandt andet hentes inspiration og vejledning om udendørs udstilling. Se "Gader og pladser - til glæde for alle".

Anvendelse
Boliger (åben-lav/ etage)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg***
Trykkerier
Kulturelle formål
Fritidsformål
Rekreative formål
Engroshandel o.l.
Transport o.l. (kun biludlejning)
Værksteder o.l.

Anvendelsen er specificeret i Bilag A
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
*** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25 for åben-lav, max. 60 for etagebebyggelse og max. 40 for anden bebyggelse. Se også skema
Etager: Max. 2½
Højde: Max. 11,5 m
Byggelinie: Facade max. 5 m fra gadelinie
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal udformes med respekt for den historiske byggestil og den synlige beliggenhed.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning og udendørs udstilling.
P-pladser og opholdsarealer skal fremstå grønne.
Hegn i skel og mod veje kun som levende hegn.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se  retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Udformning af Hjørringvej skal markere en overgang mellem det "grønne" mod syd og centret mod nord.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone