Kommuneplan forsiden

2.2.C1 Nørre Uttrup Center

Mål

Området skal også fremover være bydelens primære centerområde. I den fremtidige udvikling lægges der vægt på at forstærke oplevelsen af et knudepunkt for bylivet og samtidig skabe basis for mere intime bymæssige opholdsmuligheder.


Nr. Uttrup Torv. Her er butikker og parkering, men intet torv.
Byggemuligheder

Hensigten med at fastlægge en højere bebyggelsesprocent for den tidligere lervarefabriks grund er, at skabe rammerne for en ny boligbebyggelse - der er i overensstemmelse med centerområdets bymæssige karakter, og som modsvarer de store blokbebyggelser øst for Gl. Kongevej.

Byggelinjen er principiel. Det betyder, at mindre bygningspartier i større afstand end 5 meter fra gadelinie kan accepteres.


Den tidligere lervarefabriks grund er under omdannelse.
Miljø

Området støjbelastes fra Hjørringvej og Forbindelsesvejen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der er generelt behov for en forbedring af bymiljøet i Nørre Uttrup Center. Et af midlerne kan fx være at skabe flere muligheder for ophold, torvedage mv. i form af et eller flere bytorve. Det er samtidig et mål at skabe mere bymæssige gaderum, som fx markeres i kraft af bebyggelsens placering i gadelinie.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg Og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt"

Der er også udarbejdet en vejledning om brugen af gågader, torve, pladser og fortove. Her kan der blandt andet hentes inspiration og vejledning om udendørs udstilling. Se "Gader & pladser - til glæde for alle"


Vejarealernes omfang og udformningen af facader og skilte er tilpasset trafikken og den høje hastighed - "hvis man vil ses, må man råbe højt!". Nørre Uttrup Center vil også fremover være et knudepunkt for såvel bil- som bustrafik. Hensigten er, at udformning og placering af bebyggelse samt udformning af facader og skilte skal understøtte oplevelsen af dynamik og bymæssighed.
Anvendelse
Boliger (etage)
Butikker*
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg**
Trykkerier
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
*  Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 1.000 m² pr. udvalgsvarebutik Se uddybende vilkår i retningslinie  7.1.3
** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 60 for etagebebyggelse og max. 50 for øvrig bebyggelse. Dog max. 110 for matr.nr. 22d og 32ac
Etager: Max. 3½
Højde: Max. 14 m
Byggelinie: Facade max. 5 m fra gadelinie langs Hjørringvej
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3.
Der skal indpasses synlige affaldsløsninger i bybilledet.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå tæt og bymæssigt.
Knudepunkt i krydset Forbindelsesvejen / Hjørringvej. Hjørner skal markeres.
Der skal indrettes et bytorv, som indbyder til udendørs ophold.
Bebyggelse skal udformes med respekt for den synlige beliggenhed og have et åbent facadeudtryk mod veje.
En samlet lokalplan for centret skal fastlægge et fælles design for byudstyr samt retningslinier for skiltning og udendørs udstilling.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede bagarealer.
P-pladser skal placeres på bagarealer og fremstå grønne.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se  retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone