Kommuneplan forsiden

2.2.I4 Loftbrovej

Mål

Ud fra en bæredygtig synsvinkel samt for at tilgodese erhvervslivets ønsker om tilgængelighed og synlighed er dette regionalt betydende industriområde udlagt ved det infrastrukturelle knudepunkt ved Hirtshalsmotorvejen, Hjørringvej og Frederikshavnmotorvejen.

Anvendelse

Området kan i princippet udbygges som vist på nedenstående illustrationsplan.

Rækkefølge

Området skal bebygges indefra og ud. Zone 1 skal udnyttes inden zone 2 tages i anvendelse.


Zoneinddeling for udbygning
Arkitektur - Byrum og landskab

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt".

Trafik - Veje og stier
Der er for området lagt stor vægt på god adgang til det overordnede vejnet.
Teknisk forsyning

Tilslutning til kollektiv varmeforsyning samt typen heraf vil blive vurderet i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for området.

I en kommende lokalplan for området vil det endvidere blive fastlagt, at der skal ske terrænregulering af en del af planområdet for at sikre kloakering.

23-11-2009
Anvendelse
Benzinsalg*
Trykkerier
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Større industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Bebygget areal: Max. 50%
Højde: Max. 12,5 m
Rækkefølge
Etapevis udbygning - se kortskitse.
Zone 1 skal bebygges før zone 2 tages i anvendelse.
Miljø
Miljøklasse 3-5, se Bilag A.
Arkitektur - Byrum og landskab
Oplag skal afskærmes med beplantning.
Interne veje, forarealer, opholdsarealer, p-pladser mv. skal fremstå med grøn karakter.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang kun fra Loftbrovej
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for forsyning
Zoneforhold
Landzone
En lokalplan skal overføre arealet til byzone