Kommuneplan forsiden

2.2.D1 Forbindelses­vejen

Mål

Området omfatter en del af randbebyggelsen langs Forbindelsesvejen og skal også fremover være et blandet bolig- og erhvervsområde. I den fremtidige udvikling af området er det et mål, at bebyggelsens fremtræden lever op til den synlige beliggenhed ved Forbindelsesvejen. Der lægges også vægt på at sikre bebyggelsens nuværende struktur og karakter samt terræn- og udsigtskvaliteter.


Kanten af Clematisvej indgår i området.
Miljø

Området grænser op til Forbindelsesvejen og berøres af støjen herfra.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt".

Der er også udarbejdet en vejledning om brugen af gågader, torve, pladser og fortove. Her kan der blandt andet hentes inspiration og vejledning om udendørs udstilling. Se "Gader & pladser - til glæde for alle".

Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Trykkerier
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i bilag A.
Erhverv kun i tilknytning til bolig.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25 for boliger og max. 40 for anden bebyggelse.
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m
Byggelinie: Facade max. 5 m fra gadelinie
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se  retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal indpasses med respekt for terræn, udsigtskvaliteter og den synlige beliggenhed.
Bebyggelse skal udformes som fritliggende huse med saddeltag.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning og udendørs udstilling.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede bagarealer.
Hegn i skel samt mod veje og stier kun som levende hegn.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone