Kommuneplan forsiden

2.2.H14 Loftbrovej Nord

Mål

Ud fra en bæredygtig synsvinkel samt for at tilgodese erhvervslivets ønsker om tilgængelighed og synlighed er dette regionalt betydende erhvervsområde udlagt ved det infrastrukturelle knudepunkt ved Hirtshalsmotorvejen, Hjørringvej og Frederikshavnmotorvejen.

Byggemuligheder

Området kan i princippet udbygges som vist på nedenstående illustrationsplan.

 

Rækkefølge

Området skal bebygges indefra og ud. Dette betyder, at zone 1 skal udnyttes inden zone 2 tages i anvendelse.


Zoneinddeling for udbygning
Arkitektur - Byrum og landskab

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukkere erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt".

Trafik - Veje og stier

Der er for området lagt stor vægt på god adgang til det overordnede vejnet.

Teknisk forsyning

Tilslutning til kollektiv varmeforsyning samt typen heraf vil blive vurderet i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for området.

I en kommende lokalplan for området vil det endvidere blive fastlagt, at der skal ske terrænregulering af en del af planområdet for at sikre kloakering.

Anvendelse
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Kontorer
Service
Benzinsalg***
Trykkeri o.l.
Fritidsformål
Undervisning
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 15.000 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.4
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
*** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Etager: max. 3
Højde: Max. 11 m
Fælles opholdsareal: Min. 5 %
Rækkefølge
Etapevis udbygning - se kortskitse.
Zone 1 skal bebygges før zone 2 tages i anvendelse.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Arkitektur - Byrum og landskab
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning og udendørs udstilling.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang kun fra Loftbrovej.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for forsyning
Zoneforhold
Landzone
En lokalplan skal overføre arealet til byzone