Kommuneplan forsiden

2.2.C2 Bouet Center

Mål

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende og attraktivt bydelscenter med god tilgængelighed. Der lægges vægt på, at bebyggelsens visuelle fremtoning og indretningen af udearealer medvirker til at gøre området til et attraktivt omdrejningspunkt for bydelens liv og et værdigt første indtryk af byen fra nord.


Større butik i området
Arkitektur - Byrum og landskab

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt"

Der er udarbejdet en vejledning om brug af gågader, torve, pladser og fortove. Her kan der blandt andet hentes inspiration og vejledning om udendørs udstilling. Se "Gader og pladser - til glæde for alle"

23-11-2009
Anvendelse
Butikker*
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper (kun biler, planter, havebrugsvarer og evt. møbler)**
Klinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg***
Rekreative formål
Tekniske anlæg¤
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 1.000 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.3
** Bruttoetageareal: Max. 5.000 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.4
*** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
¤ Kun til områdets forsyning
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Etager: Max. 3
Højde: Max. 11 m
Byggelinie: Bebyggelse max. 10 m fra gadelinie langs Loftbrovej vest for Bøgildsmindevej.
Bebygget areal: Max. 50%
Miljø
Miljøklasse 1-4, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se  retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal udformes med respekt for den synlige beliggenhed.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning og udendørs udstilling.
Udendørs oplag kun på bagarealer eller tæt hegnede arealer.
Hegn i skel og mod opholdsarealer kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn.
Interne veje, forarealer, opholdsarealer og p-pladser skal fremstå grønne.
Beplantningsbælte mod motorvejen, Gl. Høvej/Bøgildsmindevej og Loftbrovej.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang fra Loftbrovej.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Bygasopvarmning
Zoneforhold
Byzone