Kommuneplan forsiden

2.2.O3 Nørre Uttrup Skole m.m.

Mål

Der skal lægges vægt på, at bebyggelse mod Hjørringvej fremstræder som randbebyggelse for at forstærke den bymæssige karakter i Nørre Uttrup. Samtidig skal sikres, at ny bebyggelse ikke blokerer for værdifulde kig, der er fra skolen mod det markante og særprægede Nørre Uttrup Kirke-tårn.

Nybyggeri samt om- og tilbygninger skal i relevant omfang ske i respekt for de bevaringsværdige bygninger og miljøer.


Områdets idrætsbaner bruges også af NUBI.

Mod Sundsholmen og motorvejen skal området afskærmes af beplantning.
Miljø

I fremtidig planlægning skal der tages hensyn til støjbelastningen fra motorvejen og Hjørringvej.

Arkitektur - Byrum og landskab

Fra skolens parkeringsplads ses Nørre Uttrup Kirkes tårn som et landemærke. Derved bindes nogle af bydelens vigtigste funktioner visuelt sammen. Hensigten er at sikre denne visuelle forbindelse fremover.

Skolens bygninger er opført i forskellige perioder med hver deres udtryk. Hensigten er, at nybyggeri samt om- og tilbygninger skal udføres med respekt for den del af den eksisterende bygningsmasse, som byggeriet har de tætteste referencer til. Det kan fx være i form af en nænsom tilbygning, som harmonerer med det oprindelige bygningsudtryk. Det kan også være en ny bygning, som i udtryk knytter bånd mellem sin egen tid og den arkitektoniske sammenhæng, den indgår i.


Kig til kirken fra skolen skal bevares.

De ældste skolebygninger på Nr. Uttrup Skole har høj bevaringsværdi.
Zoneforhold

Hovedparten af området ligger i byzone, undtagen den nordligste bræmme mod teglværksgrunden.

Anvendelse
Undervisning
Institutioner
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Klinikker mv.
Kontorer
Service
Rekreative formål
Tekniske anlæg*
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Tekniske anlæg skal hovedsagelig være til områdets egen forsyning
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Etager: Max. 3
Højde: Max. 15 m
Byggelinie: Bebyggelse max. 5 m fra gadelinie langs Hjørringvej
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses den bebyggelsesstruktur, den indgår i.
Kig til Nr. Uttrup Kirke skal bevares.
Der skal opretholdes beplantningsbælte mod Sundsholmen og motorvejen.
Opholdsarealer og P-pladser skal fremstå grønne.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang kun fra Hjørringvej.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Ingen vindmøller
Zoneforhold
En lokalplan skal overføre landzonearealer til byzone.