Kommuneplan forsiden

2.2.T1 Motorvejen C

Mål

Området skal fortsat sikres til tekniske anlæg i form af vejanlæg o.l. I den fremtidige planlægning af området lægges vægt på at forstærke de grønne strukturer. Der lægges - ikke mindst - vægt på at sikre offentlige stiforbindelser på tværs af vejanlæg.


Den centrale del af motorvejsstrækningen.
22-09-2002
Anvendelse
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Arkitektur - Byrum og landskab
Tilstødende rabatter og restarealer skal beplantes, hvor det ikke er til gene for trafiksikkerheden.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Zoneforhold
Landzone