Kommuneplan forsiden

2.2.R2 Ved Uttrup Nord stien

Mål

Området skal fortsat være nærrekreativt område for beboerne i de omkringliggende boligområder. Områdets grønne karakter, herunder naturmæssige kvaliteter, skal sikres og eventuelle småbygninger, anlæg o.l. skal udformes med respekt for denne overordnede karakter.


Området rummer bl.a. forskellige faciliteter til idræt.
Miljø

Området er belastet med støj fra den militære øvelsesplads og skydebane mod nord.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området har en meget forskelligartet karakter med både åbne arealer og tætte, "krat-agtige" arealer med en intim stemning samt et udkigspunkt, og det åbner for en bred række anvendelser. Hensigten er at sikre og udbygge disse kvaliteter i den fremtidige planlægning.

Der findes et lille vandløb i området, som med fordel kunne gøres mere synligt og spille en mere aktiv rolle i det rekreative område.


Byggelegepladsen "Grønærteby"
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Bygningshøjde: Max. 5 m for byggelegeplads
Miljø
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå grønt.
En lokalplan skal fastlægge principper for disponering af varierede opholdsarealer.
Udkigspunkt og vandløb skal være aktive rekreative elementer.
Bebyggelse og anlæg skal indpasses og udformes med respekt for naturkvaliteter.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone