Kommuneplan forsiden

2.2.R3 Brixlund

Mål

Målet er at sikre områdets anvendelse til kolonihaveområde. Beliggenheden omgivet af vejanlæg og store erhvervsfunktioner er dog ikke særlig attraktiv, og på sigt skal det overvejes, hvorvidt området skal ændre anvendelse.


Have i kolonihaveforeningen "Brixlund".
Miljø

Området er støjbelastet fra motorvejen og Hjørringvej.

Zoneforhold

Hovedparten af området ligger i landzone undtagen en mindre del mod nord.

22-09-2003
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 10
Højde: Max. 5 m for kolonihavehuse og max. 8,5 m for fælleshus.
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Beplantningsbælte langs motorvejen
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Zoneforhold
En lokalplan skal overføre landzonearealer til byzone.