Kommuneplan forsiden

2.2.O5 Hvorup Kirkevej

Mål

Området skal fremover rumme fælles, almennyttige funktioner rettet mod områdets beboere.

I den fremtidige planlægning lægges der vægt på, at området synliggøres og gøres mere funktionelt som samlingspunkt for beboerne i de omgivende boligområder.Området rummer bl.a. en børnehave med tilhørende legeplads.
Byggemuligheder

Områdets primære bebyggelse kan udformes med en bygningsdel der gives større højde, fx et tårn. Hensigten er at skabe et synligt identifikationspunkt for omgivende boligområder.

Miljø

Området er støjbelastet fra Vangen samt den militære øvelsesplads og skydebane mod nord.

Arkitektur - Byrum og landskab

Hensigten er, at beplantning langs vejene skal have en en karakter, der på en gang er visuelt afskærmende og gennemsigtig. Beplantningen skal således medvirke til at skabe opholdsvenlige rum i området, hvortil der er kig udefra af hensyn til områdets synlighed.

22-09-2003
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m, dog 11 m for tårn e.l.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Der skal indrettes et bytorv, som indbyder til udendørs ophold.
Hegn mod veje, stier og opholdsarealer kun som levende hegn.
Interne veje, forarealer, opholdarealer og p-pladser skal fremstå grønne.
Beplantning langs Hvorup Kirkevej og Vangen.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang kun fra Hvorup Kirkevej.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone