Kommuneplan forsiden

4.2.B10 Gustav Thostrups Vej

Mål

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende og attraktivt boligområde med havebypræg.

Der lægges særligt vægt på at bevare karakteristiske bebyggelsesstrukturer i området.

Anvendelse

Forud for placering af nye funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området (fx institutioner med mere end 6 beboere og 2 ansatte), skal der gennemføres en lokalplanlægning.

11-12-2006
Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25.
Etager: Max. 1½.
Højde: Max. 8,5 m.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som haveby med grønt præg.
Bebyggelse skal i struktur, skala og  formsprog tilpasses den bebyggelsesstruktur, den indgår i.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.