Kommuneplan forsiden

4.2.R2 Ulshøj

Mål

Målet er at fastholde området som som et bynært, grønt friareal med adgang for offentligheden.

 

Arkitektur - Byrum og landskab

Anlægges fremstår som et markant, højt beliggende grønt område i et samspil med Gug Kirke og den fredede gravhøj Ulshøj. Anlægget fungerer som fælles grønt område for de tilstødende boligområder og som gennemgangspark for kvarteret og eleverne på Byplanvejens skole. Der afholdes enkelte arrangementer på arealet nærmest centret.


Anlægget fungerer som gennemgangspark for kvarteret og elever på Byplanvejens skole.
11-12-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Miljø
Fredet fortidsminde (§12).
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå grønt.
Markant beplantning skal bevares.
Væsentlige kig mod Gug kirke og udsigten over byen skal bevares.
Forarealer, udendørs opholdsarealer, p-pladser mv. skal fremstå grønne.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.