Kommuneplan forsiden

4.2.B12 Umanakvej m.m.

Mål

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende lokalt boligmiljø, hvor beliggenheden i et område med blandede boligtyper, institutioner og nærheden til Grønlands Torv betragtes som et potentiale.

Udviklingen skal tage afsæt i de rummelige friarealer, som i endnu højere grad skal udnyttes som et aktiv for området. På længere sigt skal muligheder og behov for et egentligt "kvarterløft" overvejes.

Anvendelse

Det er hensigten at der fortsat skal kunne integreres en bred vifte af almennyttige formål til gavn for boligmiljøet.

Forud for placering af funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området (fx institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte), skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold, høring af berørte parter mv.


Arkitektur - Byrum og landskab

Der lægges vægt på at skabe større mangfoldighed i såvel byrum som arkitektur.

11-12-2006
Anvendelse
Boliger (etage)
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50, hvis ejendommen ikke er nævnt i Bilag K.
Etager: Max. 3.
Højde: Max. 12 m.
Opholdsareal: Min. 15%.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved ny bebyggelse skal søges varierende udtryk i arkitektur.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for disponering af varierede opholdsarealer.
P-pladser skal fremstå grønne.
Boldbanen i den nordøstlige del af området skal fastholdes.
Allébeplantning langs Sohngårdsholmvej skal sikres.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.