Kommuneplan forsiden

4.2.R3 Vandtårnet

Mål

Målet er at fastholde områdets anvendelse til rekreativ område og offentlige formål. Det er hensigten, at lokalparken skal være et markant element i kvarteret, der kan anvendes til uorganiserede fritidsformål og være et gennemgangsområde for en del af stiforbindelserne i kvarteret.

På området rejser vandtårnet sig som et landmærke for hele Grønlandskvarteret. Der ligger ligeledes en spejderhytte på arealet.

Arkitektur - Byrum og landskab

Det er hensigten at den overordnede oplevelse af området som et åndehul i bydelen skal fastholdes.

11-12-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
På arealet må kun opføres vandforsyningsanlæg (vandtårn, bygninger m.v.)
Bebyggelsesprocent : Max. 10.
 
Miljø
Beskyttet natur (§3).
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som et åbent bakkelandskab.

Bebyggelse og anlæg skal indpasses med respekt for natur- og landskabskvaliteter samt områdets byhistoriske betydning.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.