Kommuneplan forsiden

4.2.D4 Scoresby­sundvej

Mål

Målet er at udbygge område med blandet bymæssig anvendelse i grønne omgivelser.

Byggemuligheder

Bebyggelse på mere end 2 etager og 8,5 m må alene etableres i områdets sydvestlige del tilpasset terrænet. Bebyggelsen må ikke have visuel kontakt med motorvejen.

Ved placering af bebyggelse skal der tages hensyn til afledning af spildevand.


Bebyggelse inden for det røde område af hensyn til kloakering.
Miljø

En del af området er belastet med trafikstøj.

09-01-2012
Anvendelse
Boliger (tæt-lav / etage)
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Etager: Max. 3
Højde: Max. 12 m
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder, se retningslinie 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Fredskov
Arkitektur - Byrum og landskab
En samlet lokalplan for området skal fastlægge principper for disponering af bebyggelser, veje, stier og opholdsarealer.
Området skal fremstå grønt.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Vejreservation, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone