Kommuneplan forsiden

4.2.O4 Aalborghus Gymnasium

Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for Aalborghus Gymnasium og eventuelle andre indendørs og udendørs kultur- og fritidsaktiviteter.

09-01-2012
Anvendelse
Klinikker
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40.
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 8,5 m. Evt. idrætshal dog max. 15 m.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå grønt.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses eksisterende bebyggelse.
Udearealer skal indrettes med varierede aktivitets- og opholdsmuligheder.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone