Kommuneplan forsiden

4.2.T4 Busvej m.m.

Mål

Målet er at sikre areal til vejanlæg med tilhørende busvej i eget tracé, cykelsti o.l. Der lægges vægt på at arealerne langs vejene medvirker til at præsentere Aalborg som en grøn by.

Vest for motorvejen skal sikre areal til udvidelse af den eksisterende pendlerplads.

Arkitektur - Byrum og landskab

En del af området er skovbevokset med fredskovspligt. Det er målet at fasthold en grøn kile igennem området, der som den del af Flansted-Vaarstkilen forbinder universitetsområdet/Gug med Golfparken.

Trafik - Veje og stier

Der skal sikres mulighed for at etablere sti og busvej, som forbinder Gigantium/Universitetsområdet med Th. Sauers Vej/Golfparken via en underføring under motorvejen.

09-01-2012
Anvendelse
Tekniske anlæg
Butik ved trafik anlæg (max. 1) *
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Højde: max. 8,5 m
Arkitektur - Byrum og landskab
Arealer langs vejanlæg skal fremstå grønne.
Beplantningsbælte langs Universitets­boulevarden og motorvej skal sikres.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Zoneforhold
By- og landzone