Kommuneplan forsiden

4.2.B1 Bækkedal

Mål

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende og attraktivt boligområde med havebypræg.

Der lægges særligt vægt på at bevare karakteristiske bebyggelsesstrukturer i området.

Anvendelse

Forud for placering af nye funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området (fx institutioner med mere end 6 beboere og 2 ansatte), skal der gennemføres en lokalplanlægning.

Miljø

Området er belastet med trafikstøj fra motorvej og Gugvej.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området rummer strukturerelle helheder af 33 ens fritliggende huse - strukturer der er karakterfulde og vellykkede. Hensigten er at evt. ny bebyggelse skal underordne sig de eksisterende bebyggelsesstrukturers udformning på det konkrete sted.

Der er gennemført bevarende lokalplanlægning for Bækkedal.

11-12-2006
Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30.
Etager: Max. 1½.
Højde: Max. 8,5 m.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som haveby med grønt præg.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Bækkedal udgør en bevaringsværdig helhed.
Bebyggelse skal i struktur, skala, formsprog og materialevalg tilpasses den bebyggelsesstruktur, den indgår i.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.