Kommuneplan forsiden

4.2.B9 Magisterparken m.m.

Mål

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende og attraktivt boligområde. Kvaliteten af boliger og opholdsarealer er i højsædet. For Magisterparken skal udviklingen tage afsæt i de rummelige friarealer, som i højere grad skal udnyttes som et aktiv for området.

Anvendelse

Forud for placering af nye funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området (fx institutioner med mere end 10 beboere og/eller 2 ansatte), skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold, høring af berørte parter mv.

Magisterparken (1)
Magisterparken

Byggemuligheder

Området omfatter et større udbygget boligområde i syd med primært etagebebyggelse i 3 etager (Magisterparken og Gymnasieparken). Den nordlige del af området er under udbygning med boliger, kontorer og institutioner.

Arkitektur - Byrum og landskab

Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der generelt gøres en indsats for at sikre et højt arkitektoniske niveau. Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder, se "Din virksomhed - byens ansigt"

 


 
12-09-2016
Anvendelse
Boliger (tæt-lav/etage)
Kontorer
Service
Klinikker Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Undervisning
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Se Bilag K. Øvrige: Max. 50. 
Etager: Max. 3.
Højde: Max. 12 m.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå grønt.
Bebyggelse og anlæg skal indpasses med respekt for udsigtskvaliteter.
Grøn karakter langs Sohngårdsholmsvej skal sikres.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Etablering af fremtidssikrede affaldsløsninger.
Zoneforhold
Byzone.