Kommuneplan forsiden

4.2.O1 Mylius Erich­sens Vej

Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for en børneinstitution.

Der lægges samtidig vægt på sikre, at den vestlige del af området tillige kan anvendes til aktiviteter for kvarterets beboere uden for børneinstitutionens åbningstid.


Børnehaven Frydendal.
11-12-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
 
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 10.
Etager: Max. 1½.
Højde: Max. 8,5 m.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Eventuelle tilbygninger skal udføres i samme materialer og under hensyntagen til den eksisterende arkitektur.
Eksisterende træer skal så vidt muligt bevares.
Plænen mod vest skal bevares.
Der kan opsættes trådhegn langs institutionens afgrænsning.
Langs instititutionsområdets afgrænsning mod boligerne kan der opsættes faste hegn/støjafskærmning.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone