Kommuneplan forsiden

4.2.C1 Byplanvej

Mål

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende lokalcenter med god tilgængelighed fra det omkringliggende byområde.

Der lægges også vægt på at bebyggelsens visuelle fremtoning og indretningen af udearealer medvirker til at gøre området til et attraktivt omdrejningspunkt for bydelen.

Anvendelse

Området skal anvendes til lokalcenter for borgerne i Gug. Der kan etableres anlæg til disse formål - for eksempel kan der anlægges stier, bytorv, rambla - som er et stræk forbehold gående placeret langs med institutionerne Pyramiden og Fantasia, samt boliger (i delområde 1) og butikker mv.

 

Byggemuligheder

Rammen indeholder to delområder - delområde 1 og delområde 2.

4.051 - delområder

 

Arkitektur - Byrum og landskab

Der er udarbejdet en vejledning til skilte, gader og pladser. Her kan der hentes inspiration og vejledning. Se "Brug Byen - Vejledning for skilte, gader og pladser".
Dsc00316 Lille

29-04-2019
Anvendelse
Butikker*
Kontorer
Service
Tekniske anlæg (kun P-pladser)
Etageboliger
Restauranter o.l.
Butikslignende formål
Klinikker mv.
Kulturelle formål
Institutioner
Rekreative formål
Fritidsformål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bruttoetageareal max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 500 m² pr. udvalgsvarebutik. Maximalt butiksareal for lokalcenteret er 3000 m², se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.3
Byggemuligheder
Delområde 1: Bebyggelsesregulerende bestemmelser skal fastsættes i en lokalplan.
Delområde 2:
Bebyggelsesprocenten max 40.
Etager: Max. 1.
Højde: Max. 5 m.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og udearealer skal udformes med respekt for områdets synlige beliggenhed.
P-pladser og forarealer skal fremstå grønne.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning og udendørs udstilling.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F dog med mulighed for dobbeltudnyttelse, som skal fastsættes i lokalplanen.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.