Kommuneplan forsiden

4.2.B7 Juelsparken

Mål

Områdets nuværende anvendelse til boliger (Juelsparken) skal fastholdes fremover.

I den fremtidige udvikling af området lægges vægt på at sikre og understrege den karakteristiske struktur af "etageboliger på toppen". Opholdsarealerne skal i højere grad udnyttes som et aktiv for området.

Anvendelse

Forud for placering af nye funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området (fx institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte), skal der gennemføres en lokalplanlægning.

Miljø

Området er belastet med trafikstøj fra motorvej.

11-12-2006
Anvendelse
Boliger (etage)
Klinikker
Kontorer
Service
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Se Bilag K. Øvrige: Max. 50.
Etager: Max. 3.
Højde: Max. 12 m.
Fælles opholdsareal: Min. 15 %.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal indpasses med respekt for udsigtskvaliteter.
Interne veje, forarealer, opholdsarealer og p-pladser skal fremstå grønne.
Beplantningsbælte mod motorvejen skal sikres.
Allébeplantning langs Byplanvej skal sikres.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.