Kommuneplan forsiden

4.2.D3 Eternitten

Mål

Målet er at området omdannes og udbygges til et område med blandet bymæssig anvendelse. Det er også hensigten at skabe et bymæssigt tyngdepunkt og et bydelscenter omkring Alexander Foss Gade.

Hensigten er desuden at skabe rammerne for en landskabs- og stedstilpasset fortætning med en bebyggelse der danner gode helheder med omgivelserne. Der lægges også vægt på at byomdannelsen medvirker til at styrke byens grønne sammenhænge (Sohngårdsholm Bykilen) med nye rekreative ruter og integration af grønne/blå strukturer. I den sydligste del skal der skabes en gennemgående klimaboulevard til lokal afledning af regnvand og rekreation (LAR).

Området udpeges som muligt arkitektonisk eksperimentarium. Det betyder at der ved projekter, som rummer særlig nyskabende arkitektur eller kreativ tænkning hvad angår genbrug af eksisterende bygninger, kan dispenseres fra anvendelsesregulerende, bebyggelsesregulerende, miljømæssige og arkitektoniske bestemmelser.

Anvendelse

Publikumsorienterede funktioner skal primært placeres i områdets nordvestlige del (Alexander Foss Gade).

I omdannelsesfasen kan eksisterende bygningsanlæg i området uden lokalplanlægning anvendes midlertidigt til f.eks. lagervirksomhed samt forskelligartede aktiviteter af kortere eller længere varighed (udstillinger, sport, musik, markeder, basar etc.) miljøklasse 1-4. Forudsætningen er at vejledende afstandskrav til eksisterende miljøfølsomme anvendelser kan overholdes.

Butikker* må kun placeres indenfor det afgrænsede bydelscenter, se retningslinie 7.1.3.

Byggemuligheder

Det er hensigten at bebyggelsen skal opføres i varierende højde med inspiration fra det tidligere industriområde skalamæssigt varierede bygningsprofil. Tårne skal placeres under hensyn til at sikre udsigten fra de bagvedliggende boligområder og den samlede byoplevelse.

Ved placering af bebyggelse skal der tages hensyn til afledning af spildevand og overfladevand. Der kan også blive tale om terrænregulering.

Miljø

En del af området er belastet med trafikstøj.

Arkitektur - Byrum og landskab

Kulturlandskabet samt bygningsdele fra Cementfabrikken Danmark og Eternitfabrikken er udpeget som værdifulde kulturspor.

I den nordlige del bør byggefelterne som udgangspunkt placeres således at de eksisterende gader og pladsdannelser mellem bygninger, samt mellem bygninger og skrænter, der har karakter af offentlige rum bevares. Bebyggelse og landskab skal i princippet "gro" sammen omkring skrænterne.

Den sydlige del af området ved Siporexfabrikken skal behandles som en flade, hvor ny bebyggelse forholder sig til skrænten. Skrænten mod Vandbakken skal tilstræbes bevaret som et synligt landskabstræk.

Eternitten skal generelt karakteriseres ved en vekslen mellem intime grønne rum tæt på boligen og markante landskabsrum med høj grad af rekreativ kvalitet og frodighed.

Der skal reserveres plads til en sammenhængende rekreativ grøn LAR-løsning i form af en klimaboulevard, der forbinder det eksisterende regnvandsbassin i øst med Østre Landgrøft i vest. Klimaboulevarden skal friholdes for bebyggelse og indgå i områdets samlede grønne struktur med forbindelse til områdets stisystem i øvrigt.

Den fine landskabsoplevelse i eksisterende vej- og stiforløb søges fastholdt i den fremtidige stistruktur. Der skal sikres mulighed for etablering af offentligt tilgængelige stier, der - eventuelt via eksisterende trappeanlæg - forbinder områdets forskellige niveauer.


Der er opstået en værdifuld symbiose mellem bebyggelsen, terrænformerne  og færdselsstrukturerne i området - et samspil som det er hensigten at bevare.

Cementmølleriet er et markant bygningselement, som rummer en særlig kraft i kompositionen.
Trafik - Veje og stier

Der skal sikres mulighed for at etablere en gennemgående rekreativ stiforbindelse for cyklister som forbinder Østerådalen med Sohngårdsholmsparken, og med forbindelse til krydset Østre Allé/Sohngårdsholmsvej. Stiføringen kan eventuelt placeres på områdets interne veje.

Beregning af mulighed for dobbeltudnyttelse af anlagte parkeringspladser kan tage udgangspunkt i følgende sammenhæng mellem arealanvendelse og behov for parkering over døgnet:

 

For-middag

Efter-middag

Aften

Lørdag middag

 

 

 

 

 

Kultur

10%

35%

100%

50%

Skoler

100%

100%

50%

5%

Kontor

100%

95%

5%

5%

Bolig

50%

60%

100%

60%

Indkøb

25%

100%

25%

100%

Restaurant

10%

35%

100%

75%

Antallet af parkeringspladser der kræves udlagt, vil svare til det samlede behov på det tidspunkt, hvor behovet er størst.

09-01-2017
Anvendelse
Boliger (tæt-lav / etage)
Butikker*
Butikslignende formål
Kræmmermarked, torvehandel o.l.
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 1.000 m² pr. udvalgsvarebutik i afgrænset bydelscenter - se kort
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.3
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Varierende 60-120. Byggemuligheder for delområder fastlægges i lokalplan.
Etager: Varierende 1-7. Dog 10 for tårne.
Højde: Varierende 4-25 m og max 35 m for tårne.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal danne gode helheder med landskab, byrum, nabobebyggelser og værdifulde kulturspor.
Kortlagte værdifulde kulturspor skal bevares, se lokalplaner.
Arkitektonisk eksperimentarium.
Areal til Klimaboulevard skal sikres.
P-pladser skal fremstå grønne.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang via fordelingsveje tilsluttet Poul Larsens Vej.
Sekundær vejadgang via Kridtsløjfen og Ditlev Bergs Vej.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F. Dog 0,7-1,1 pr. bolig og mulighed for reduceret udlæg ved dobbeltudnyttelse.
Der må ikke placeres store sammenhængende parkeringsflader mod områdets offentlige opholdsarealer og de omgivende veje.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Fællesprivate hovedledninger for spildevand og regnvand gennem området skal sikres.
Etablering af fremtidssikrede affaldsløsninger.
Zoneforhold
Byzone