Kommuneplan forsiden

4.2.B4 Th. Sauers Vej

Mål

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende og attraktivt boligområde.

 

Anvendelse

Forud for placering af nye funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området (fx institutioner med mere end 6 beboere og 2 ansatte), skal der gennemføres en lokalplanlægning.

Miljø

Området er belastet med trafikstøj fra Th. Sauers Vej.

11-12-2006
Anvendelse
Boliger (tæt-lav)
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 35.
Etager: Max. 2½.
Højde: Max. 12 m.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Interne veje, forarealer, opholdsarealer og p-pladser skal fremstå grønne.
Beplantningsbælte mod Th. Sauers Vej skal sikres.
Allébeplantning langs Th. Sauers Vej skal sikres.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.