Kommuneplan forsiden

4.2.B6 Hellevangen m.m.

Mål

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende lokalt boligmiljø. Området er i dag udbygget med etagebebyggelse og enkelte institutioner.

Kvaliteten af boliger og opholdsarealer er i højsædet. Udviklingen skal tage afsæt i de rummelige friarealer, som i endnu højere grad skal udnyttes som et aktiv for området. På længere sigt skal muligheder og behov for et egentligt "kvarterløft" overvejes.

Anvendelse

Det er hensigten, at der skal kunne integreres en bred vifte af almennyttige formål til gavn for boligmiljøet.

Forud for placering af funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området (fx institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte), skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold, høring af berørte parter mv.

09-01-2012
Anvendelse
Boliger (etage)
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Se Bilag K.
Øvrige: Max. 50
Etager: Max. 4
Højde: Max. 15 m
Opholdsareal: Min. 15%
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå grønt.
Bebyggelse og anlæg skal indpasses med respekt for udsigtskvaliteter.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for disponering af varierede opholdsarealer.
Allébeplantning langs Sohngårdsholmvej skal sikres.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone