Kommuneplan forsiden

4.2.D2 Mylius Erichsens Vej

Mål

Målet med området er at give mulighed for at omdanne de eksisterende bygninger til boliger/erhverv.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der lægges vægt på, at bevare det smukke helhedsindtryk, som forarealerne i samspil med bebyggelsen fra 1920'erne er udtryk for.

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt"


Bygningerne som tidligere husede Frydendal Skole.
11-12-2006
Anvendelse
Boliger (tæt/lav, etage)
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg


Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
 
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Se Bilag K. Øvrige: Max. 50.
Etager: Max. 1½, bygning mod øst dog 2½.
Højde: Max. 8,5 m, målt ud fra et niveauplan, der fastsættes af Kommunalbestyrelsen for hver enkelt bygning.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ny bebyggelse skal have et arkitektonisk smukt udtryk.
Om- og tilbygninger skal udføres i overensstemmelse med det oprindelig bygningsudtryk.
Eksisterende træer skal så vidt muligt bevares.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.