Kommuneplan forsiden

4.2.B11 Solvangen m.m.

Mål

Området omfatter et større udbygget boligområde med primært parcelhuse, men også tæt-lav bebyggelse.

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende og attraktivt boligområde.

Anvendelse

Forud for placering af nye funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området (fx institutioner med mere end 6 beboere og/eller 2 ansatte), skal der gennemføres en lokalplanlægning.

Indenfor området er der vandindvindingsanlæg for Granly Vandværk.

11-12-2006
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30.
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 8,5 m.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Areal til kildeplads for vandindvinding skal sikres.
Ingen grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå grønt.
Allébeplantning langs Sohngårdsholmvej skal sikres.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.