Kommuneplan forsiden

4.2.B14 Godske Lindenovs Vej

Mål

Området fremtræder i dag som en samlet rækkehusbebyggelse med en ensartet bebyggelse.

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende og attraktivt boligområde med havebypræg.

 

Anvendelse

Forud for placering af nye funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området (fx institutioner med mere end 6 beboere og 2 ansatte), skal der gennemføres en lokalplanlægning.

11-12-2006
Anvendelse
Boliger (tæt-lav)
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40.
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 8,5 m.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som haveby med grønt præg.
Bebyggelse skal i struktur, skala, formsprog og materialevalg tilpasses den bebyggelsesstruktur, den indgår i.
Beplantning mod motorvejen skal sikres.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.