Kommuneplan forsiden

4.2.D6 Eternitten

Mål

Målet er at området omdannes og udbygges til et område med blandet bymæssig anvendelse.

Hensigten er desuden at skabe rammerne for en landskabs- og stedstilpasset fortætning med en bebyggelse der danner en markant byport mod Sønderbro og gode helheder med omgivelserne. Der skal skabes en gennemgående klimaboulevard til lokal afledning af regnvand og rekreation.

Området udpeges som muligt arkitektonisk eksperimentarium. Det betyder at der ved projekter, som rummer særlig nyskabende arkitektur eller kreativ tænkning hvad angår genbrug af eksisterende bygninger, kan dispenseres fra anvendelsesregulerende, bebyggelsesregulerende, miljømæssige og arkitektoniske bestemmelser.

Anvendelse

I omdannelsesfasen kan eksisterende bygningsanlæg i området uden lokalplanlægning anvendes midlertidigt til f.eks. lagervirksomhed samt forskelligartede arrangementer af kortere eller længere varighed (udstillinger, sport, musik, markeder, basar etc.) miljøklasse 1-4. Forudsætningen er at vejledende afstandskrav til eksisterende miljøfølsomme anvendelser kan overholdes.

Byggemuligheder

Se zoneinddeling vedr. byggemuligheder her:

4.2.D6_zonekort Til Kommuneplantillæg 4.033-01

Forudsætningen for en fuld udnyttelse af de angivne byggemuligheder er at parkering fortrinsvist løses i konstruktion.

Det er hensigten at bebyggelsen opføres i varierende højde med mulighed for tårne placeret under hensyn til at sikre udsigten fra de bagvedliggende boligområder og byoplevelsen i øvrigt.

Miljø

Området er belastet med trafikstøj fra Sønderbro.

Arkitektur - Byrum og landskab

Bebyggelsen skal placeres, så der dannes veldefinerede gaderum, og med aktive facader mod offentlige veje, pladser og grønne områder. Mod Sønderbro ønskes en særlig markant udformning.

Der skal reserveres plads til en sammenhængende rekreativ grøn LAR-løsning i form af en klimaboulevard, der forbinder eksisterende regnvandsbassin i øst med Østre Landgrøft i vest. Klimaboulevarden skal friholdes for bebyggelse og indgå i områdets samlede grønne struktur med forbindelse til områdets stisystem i øvrigt. Klimaboulevarden skal fremstå som et netværk af blå og grønne byrum, samt et markant grønt/blåt punkt ved Sønderbro i forbindelse med Østre Landgrøft.

Trafik - Veje og stier

Området vejbetjenes fra Poul Larsens Vej.

Mulighed for at skabe en stiforbindelse mod syd til Gl. Gugvej skal sikres.

Beregning af mulighed for dobbeltudnyttelse af anlagte parkeringspladser kan tage udgangspunkt i følgende sammenhæng mellem arealanvendelse og behov for parkering over døgnet.

 

For-middag

Efter-middag

Aften

Lørdag middag

Kultur

10%

35%

100%

50%

Skoler

100%

100%

50%

5%

Kontor

100%

95%

5%

5%

Bolig

50%

60%

100%

60%

Indkøb

25%

100%

25%

100%

Restaurant

10%

35%

100%

75%

Antallet af parkeringspladser der kræves udlagt, vil svare til det samlede behov på det tidspunkt, hvor behovet er størst.

26-01-2015
Anvendelse
Boliger (etage)
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Butikker ved trafikanlæg
Butikslignende formål

Kontorer
Service
Hotel/restaurant
Klinikker
Dyreklinikker
Benzinsalg
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Parkering
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Dog ikke campingvogne, lystbåde, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer. Bruttoetageareal: Max. 2.000 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.4
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 127 i zone 1 og max 100 i zone 2
Etager: 2-5, punktvis op til 7 etager.
Højde: 9,5-21m, punktvis op til 35 m.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Arkitektonisk eksperimentarium.

Kortlagte værdifulde kulturspor må ikke ændres før der foreligger en helhedsplan, se byomdannelsesstrategi.

Bebyggelse og grøn kant mod Sønderbro skal medvirke til at skabe en markant byport.

Areal til Klimaboulevarden skal sikres.

Udendørs P-anlæg skal fremstå grønne.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang fra fordelingsvej tilsluttet Poul Larsens Vej.

Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.

Parkering i overensstemmelse med Bilag F. Dog 1,1 pr. bolig og mulighed for reduceret udlæg ved dobbeltudnyttelse.

Parkering skal som hovedprincip placeres i konstruktion.

Der må ikke placeres store sammenhængende parkeringsflader mod områdets offentlige opholdsarealer og omgivende veje.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Hovedledninger for spildevand og regnvand fra naboområdet mod syd gennem området skal sikres.
Etablering af fremtidssikrede affaldsløsninger.
Zoneforhold
Byzone
Andre planer
Lokalplan 4-2-107
Lokalplan 4-2-111