Kommuneplan forsiden

4.2.O3 Gug Kirke m.m.

Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for Gug kirke, institutioner og øvrige indendørs og udendørs kultur- og fritidsaktiviteter til gavn for bydelen.

Det er også et mål at sikre områdets grønne karakter og at kirken fremstår som et synligt vartegn i kvarteret.


Gug Kirke med det karakteristiske kirketårn.
29-04-2019
Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40.
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 13 m.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå grønt.
Bebyggelsens udtryk skal underordne sig kirken.
Udearealer skal indrettes med varierede aktivitets- og opholdsmuligheder.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.