Kommuneplan forsiden

4.2.H1 Gugvej

Mål

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende erhvervsområde med lettere erhvervstyper, som passer ind i bolignære omgivelser og som bidrager til at skabe en grøn, oplevelsesrig indfaldsvej til Aalborg.

Anvendelse

Muligheden for at placere fritids-, kultur- og undervisningsaktiviteter i området gælder kun funktioner, som i sig selv er belastende for omgivelserne, og som derfor ikke passer ind i miljøfølsomme områder.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der lægges vægt på, at bebyggelsen har en høj arkitektonisk standard. Der vil blive set positiv på udformning af bygninger med en varieret eller særpræget arkitektur.

Forarealerne ud mod Gugvej skal have en tydelig grøn karakter med med træer og buske. Der lægges vægt på, at områdets fremtoning medvirker til at give Gugvej et oplevelsesrigt vejforløb. For at skabe sammenhæng og stramme vejforløbet, skal der plantes vejtræer.

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt"


Dominerende skiltning langs Gugvej.
23-11-2009
Anvendelse
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Klinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg
Fritidsformål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 5.000 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.4
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50.
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 8,5 m., mindre bygningsdele dog max. 12 m.
Byggelinier: Min. 15 m fra vejmidte af Gugvej.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal arkitektonisk set have en høj standard med et markant formsprog.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Forarealer, p-pladser mv. skal fremstå grønne.
Allébeplantning langs Gugvej.
Afskærmende  beplantning langs bagfacader mod motorvejen.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer.
Hegn i skel og mod veje kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn.
Tekniske installationer skal enten være skjult i bygninger eller indgå bevidst som arkitektonisk element.
Skiltning skal være diskret og udført i harmoni med bebyggelsen.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.