Kommuneplan forsiden

4.2.T1 Motorvej m.m.

Mål

Målet er at sikre areal til motorvej, Gugvej og Gammel Gugvej.

Der lægges herudover vægt på, at vejenes visuelle dominans i området mindskes, og at arealerne langs vejene medvirker til at præsentere Aalborg som en grøn by.


Det er et meget dominerende vejanlæg, men
begrønning skal hjælpe til at bløde udtrykket op.

Trafik - Veje og stier

Profilen for Gammel Gugvej skal ændres, så den ikke længere er så bred, som vejen var, da vejen fungerede som landevej. Vejen er en lokalvej og en overordnet pendler cykelrute fra/til Gug-Visse.

10-02-2020
Anvendelse
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Arkitektur - Byrum og landskab
Arealer langs vejanlæg skal fremstå grønne.
En helhedsplan for området skal fastlægge beplantning mellem vejanlæg og en omlægning af Gammel Gugvejs profil og vejens kobling til krydset Gugvej/Over Kæret.
 
Zoneforhold
Byzone.