Kommuneplan forsiden

4.2.T1 Motorvej m.m.

Mål

Målet er at sikre areal til motorvej, Gugvej og Gammel Gugvej.

Der lægges herudover vægt på, at vejenes visuelle dominans i området mindskes, og at arealerne langs vejene medvirker til at præsentere Aalborg som en grøn by.

 

Trafik - Veje og stier

Gammel Gugvej profil er stort set som da vejen fungerede som landevej. Som lokalvej og overordnet cykelrute er vejens status i dag en helt anden og der er behov for en særlig bearbejdning.

11-12-2006
Anvendelse
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Arkitektur - Byrum og landskab
Arealer langs vejanlæg skal fremstå grønne.
En helhedsplan for området skal fastlægge beplantning mellem vejanlæg og en omlægning af Gammel Gugvejs profil og vejens kobling til krydset Gugvej/Over Kæret.
 
Zoneforhold
Byzone.