Kommuneplan forsiden

4.2.R1 Gug skov

Mål

Gug skovs kvaliteter som et grønt element i bydelen med offentlig adgang skal bevares.

Arkitektur - Byrum og landskab

Gug skov er en mindre bynær skov, der fremtræder som et markant grønt element i de omkransende boligområder. Skoven anvendes til uorganiserede fritidsformål og er gennemgangsområde for en del mindre stiforbindelser i kvarteret.

11-12-2006
Anvendelse
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå grønt.
Markant beplantning skal bevares.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.