Kommuneplan forsiden

4.2.C2 Danalien

Mål

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende lokalcenter i sammenhæng med kollektiv trafik på Sohngaardsholmsvej og med god tilgængelighed fra det omkringliggende byområde.

Der lægges vægt på at områdets bebyggelse medvirker til at markere det urbane knudepunkt visuelt mod hjørnet Danalien/Sohngaardsholmsvej.

Lokalcenter Danalien (2)
Lokalcenter Danalien omfatter blandt andet butikken Rema1000 og en kontorbygning. I baggrunden ses højhuset i Magisterparken.

Byggemuligheder

Der kan generelt bygges i 1-4 etager i området, men på hjørnet af Sohngaardsholmsvej og Danalien kan der bygges i op til 8 etager.

Arkitektur - Byrum og landskab

Det er hensigten at en ny bebyggelse i kanten af området mod Sohngaardsholmsvej skal medvirke til at give området en ny visuel identitet. Bebyggelse skal fremstå med åben og inviterende karakter mod hjørnet af Sohngaardsholmsvej og Danalien med henblik på at skabe sammenhæng til stoppested for hurtigbus langs vejen.

12-09-2016
Anvendelse
Boliger (etage)
Butikker*
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 500 m² pr. udvalgsvarebutik Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.3
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 90.
Etager: Max. 8.
Højde: Max. 30 m.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og udearealer skal udformes med respekt for områdets synlige beliggenhed.
Bebyggelse på hjørnet af Sohngaardsholmsvej skal fremstå som et landmark og med aktive facader.
P-pladser og forarealer skal fremstå grønne.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning og udendørs udstilling.
Trafik - Veje og stier
Der skal sikres stiforbindelse til Magisterparken.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for parkering.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.